ความเป็นมาของเวปไซด์ อภิธรรมออนไลน์
 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง คำว่า “คอมพิวเตอร์” อาจเป็นคำที่ดูลึกลับสำหรับคนที่มีอายุล่วงเลยวัยทำงานไปแล้ว แต่ยิ่งนับวัน คอมพิวเตอร์ยิ่งมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น

การเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แม้จะเป็นที่นิยม แต่มีข้อจำกัดของเวลาในการออกอากาศ  และพื้นที่ที่สามารถรับคลื่นได้   ส่วนทางด้านสถานีโทรทัศน์ ที่แม้จะมีทั้งภาพและเสียงไปได้ทั่วประเทศ  แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

ในขณะที่การสื่อสารผ่านดาวเทียม และระบบออนไลน์หรือ อินเตอร์เน็ต  สามารถลดข้อจำกัดของสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ได้  ด้วยการรับส่งข้อมูลด้วยข้อความ ภาพและเสียง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่จำกัดเวลา  ที่สำคัญคือสามารถโต้ตอบข้อสงสัยกันได้ในทันทีไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก

ด้วยเหตุนี้เอง ในปี ๒๕๔๒ ลูกศิษย์ท่านหนึ่งคือคุณมาลี อาณากุล ซึ่งมีความสนใจที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสื่อสารเผยแผ่ธรรม  ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพื้นฐานการเขียนเวปไซด์ และทดลองทำโฮมเพจส่วนตัว  นำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอักษรศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ( มหาวิทยาลัยมหิดล ) ซึ่งตนเองได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ  "การศึกษาเปรียบเทียบกรรมฐานในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิธีปฏิบัติกรรมฐาน ของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อยกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รวมทั้งนำเสนอผลงานของคณาจารย์ที่เคารพท่านอื่นๆ ด้วย อภิธรรมออนไลน์ ในระยะแรกนั้นยังไม่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การให้ความรู้ในลักษณะของการถาม-ตอบ หรือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่ประการใด

 

ครั้นเมื่อ อาจารย์บุษกร เมธางกูร ได้ทราบถึงความเป็นไปในโฮมเพจของคุณมาลีแล้ว  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการกระทำเพื่อสาธารณประโยชน์  อาจารย์บุษกรจึงพยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น โดยนำส่วนที่เป็นข้อมูลทางพระอภิธรรมเข้ามาบรรจุไว้เป็นพื้นฐาน โดยอาจารย์ได้เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งด้านทุนทรัพย์และสร้างสรรค์ผลงานด้านพระอภิธรรมให้แก่โฮมเพจนี้เรื่อยมา

 

จนกระทั่งมูลนิธิพุทธางกูร ซึ่งอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส ได้มีเป้าหมายที่จะเผยแผ่ธรรมเป็นสาธารณกุศลเพื่อตอบแทนพระคุณของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิซึ่งให้ความอุปถัมภ์ด้านสถานที่ตั้งมูลนิธิและบุคลากรประจำสำนักงาน  โดยพระพิพิธธรรมสุนทร( ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม) ประธานมูลนิธิพุทธางกูร จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์โดยตรง  ส่วนในทางอินเตอร์เน็ตนั้นมูลนิธิพุทธางกูรยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนได้ในขณะนี้ จึงชะลอโครงการไว้ก่อน

 

แต่อาจารย์บุษกรเห็นว่าตนเองสามารถให้ความสนับสนุนด้านการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นธรรมทานได้ และไม่ต้องการชะลอประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนควรได้รับให้เนิ่นนานออกไป จึงได้ตัดสินใจให้คุณมาลีไปจดทะเบียนโฮมเพจดังกล่าวจัดทำเป็นเวปไซค์เพื่อสาธารณกุศล  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พศ. ๒๕๔๓ ใช้ชื่อเวปไซด์ว่า
อภิธรรมออนไลน์
 http://www.abhidhamonline.org  ดำเนินงานโดย มูลนิธิพุทธางกูร

 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลพระอภิธรรมปิฏก  ทั้งด้านปริยัติและด้านหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
เผยแพร่ผลงานทางธรรมของพระอาจารย์ต่าง ๆ สายพระอภิธรรม
  ตลอดจน
   รวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ
และให้มีการตั้ง ลานถามตอบปัญหาธรรมะทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อคลี่คลายความสงสัยของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วย

 


ในระยะแรกมีความยากลำบากในการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาต่าง ๆ อยู่ไม่น้อย แต่ด้วยคำแนะนำ และการอุปถัมภ์ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์  กำลังใจ และกำลังทรัพย์
จากอาจารย์บุษกร ทำให้เวปไซด์อภิธรรมออนไลน์ เป็นที่รู้จักและมีผู้เยี่ยมชมมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อเทียบกับระยะแรก จากสถิติการเยี่ยมชม ๑๒ เดือนล่าสุด

 


     มีผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนกว่า ๑๒,๕๑๓ ราย ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๘   และเรียกใช้ข้อมูลถึง ๑๕๑,๕๐๘ ครั้ง

 

 

 

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
 
Jul 2005 5382 4119 1525 427 7807 10563617 11548 41175 111221 145314
Jun 2005 5050 3878 1333 417 9075 12187622 12513 39999 116369 151508
May 2005 5135 3974 1101 347 8458 7049164 10783 34146 123200 159201
Apr 2005 3100 2296 973 279 5182 4588400 8398 29216 68896 93017
Mar 2005 3951 2651 1107 323 6171 12834815 10031 34343 82183 122499
Feb 2005 4434 3316 1306 339 7085 11006010 9498 36581 92874 124156
Jan 2005 4699 3746 1384 308 8537 9324236 9570 42924 116153 145686
Dec 2004 3706 2905 791 250 10148 3215205 7780 24535 90068 114910
Nov 2004 4169 3321 909 243 8348 3317461 7303 27283 99639 125089
Oct 2004 2623 1883 559 181 4629 2246557 5623 17350 58379 81326
Sep 2004 4088 3241 856 244 6492 1799872 7336 25687 97241 122657
Aug 2004 3396 2632 702 226 6862 1504095 7008 21762 81612 105287
 
Totals 79637054 107391 375001 1137835 1490650

 

(up date 28 / 07 / 2005)

 

อาจารย์บุษกรได้ให้ความอุปถัมภ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านนี้ทั้งหมด โดยมิได้เบิกค่าใช้จ่ายใดๆจากมูลนิธิพุทธางกูทั้งยังทุ่มเททำงานด้านนี้มาโดยตลอด  ซึ่งงานด้านเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้ นับเป็นผลงานที่มูลนิธิพุทธางกูร มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาโดยตรงอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์บุญมี เมธางกูร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเผยแผ่ธรรมเพื่อสาธารณกุศลของมูลนิธิพุทธางกูรเป็นไปอย่าง

 

หากอาจารย์บุษกร เมธางกูร มิได้เข้ามาให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ของเวปไซด์อภิธรรมออนไลน์ซึ่งดำเนินงานในนามของมูลนิธิพุทธางกูรนี้ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย 
จึงขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในความเสียสละของอาจารย์บุษกร ที่มีต่อพระศาสนาและมูลนิธิพุทธางกูรมาด้วยความซาบซึ้งยิ่ง

 

 

มูลนิธิพุทธางกูร 

                                           

 

admin@abhidhamonline.org