โครงการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

(หลักสูตรเร่งรัด)

ภาพกิจกรรม 1        ภาพกิจกรรม 2      ภาพกิจกรรม 3


  หลักการและเหตุผล
 
ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะฝึกหัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งประชาสัมพันธ์ตนเองว่า เป็นสถานที่อบรมการปฏิบัติวิปัสสนา แต่เมื่อผู้ที่สนใจและมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ได้ไปเข้ารับการอบรมและฝึกหัดปฏิบัติแล้ว ปรากฏว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมิใช่เป็นการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง จึงทำให้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติวิปัสสนามาเพียงเล็กน้อยเกิดความเข้าใจที่สับสน และที่เป็นปัญหาสำคัญมากก็คือมีผู้ที่ไม่เคยทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวทางสติปัฏฐานมาก่อน เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าวิปัสสนาและสมาธิเป็นสิ่งเดียวกัน หรือมีวิธีการอย่างเดียวกัน จนกระทั่งนำคำว่าวิปัสสนาไปใช้เรียกแทนการเจริญสมาธิก็มีเป็นจำนวนมาก นับเป็นการชักจูงผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ให้หลงเดินไปบนทางที่ผิดสายโดยตรง เพราะในความเป็นจริงแล้ววิธีการปฏิบัติของกรรมฐานทั้งสองนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 
ด้วยเหตุนี้มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่พระอภิธรรมปิฎกและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติ จึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความอนุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกตรงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน
 
จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจในทางพ้นทุกข์ และมีศรัทธาที่จะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน ณ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระอภิธรรมเบื้องต้น และพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่า วิปัสสนาต่างกับสมาธิอย่างไร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติจริง

3. เพื่อส่งเสริมศรัทธาสาทะของผู้เข้ารับการอบรม และเพื่อเผยแผ่หลักธรรมการปฏิบัติตามพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า "ตราบใดที่พุทธบริษัทยังศึกษา และปฏิบัติตามวินัยธรรม ตราบนั้นพุทธศาสนายังคงสถาพรอยู่ต่อไป"

วิธีดำเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดการอบรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยผ่านสื่อ

2. กำหนดรูปแบบ วิธีการ ขอบข่ายของการอบรม และบุคลากรผู้รับผิดชอบ

3. กำหนดวัน เวลา เปิดการอบรม และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

4. เปิดการอบรมภาคปริยัติและปฏิบัติตามตารางที่กำหนด


ระยะเวลาดำเนินการ

1. กำหนดระยะเวลารับสมัคร (รุ่นแรก)    ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2546 - วันที่ 26 กรกฎาคม 2546      ภาพกิจกรรม 1

2. กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม (รุ่นสอง))    ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2546 - วันที่ 24 สิงหาคม 2546     ภาพกิจกรรม 2

3. กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม (รุ่นสาม))    ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2546 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546      ภาพกิจกรรม 3
 

(อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น รวม 5 วัน 30 ชั่วโมง)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร    

    อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีความสนใจในการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน

2. เอกสารประกอบการสมัคร

     2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (เพื่อติดวุฒิบัตร)

     2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

     2.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมจะมีเข้าใจเกี่ยวกับหมวดธรรมที่เป็นความรู้พื้นฐาน หลักการหรือข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องตรงตามแนวทางสติปัฏฐาน
2. ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้อง
งบประมาณ
จาก งบบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวบุษกร เมธางกูร      ประธานมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
2. นางอัมพา พึ่งเกตุ                 กรรมการและผู้ดำเนินงาน
3. นางสาวอาภา เที่ยงธรรม     กรรมการและผู้ดำเนินงาน

 

ผู้ประสานงานโครงการ

1. อาจารย์วยุรี          สุวรรณอินทร์ 4. อาจารย์ทวีพร     พันธุ์พาณิชย์
2. อาจารย์สง่า          มาดี 5. อาจารย์มาลี         อาณาก
3. อาจารย์อัญชลี     สมโสภณ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร. 0-2441-9958, 0-2441-0639