ตารางกิจกรรมในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๕
 
วันที่ / เวลา

๙.๓๐-๑๑.๔๐

๑๑.๔๕-๑๒.๔๕ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ๑๕.๑๐ - ๑๖.๕๐ ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ ๑๗.๕๐ - ๑๙.๓๐
จันทร์ที่  ๒๐ พค. ๔๕

เตรียมงาน ฯ

       -  พิธีเปิด ฯ
       -  แนะนำมูลนิธิ ฯ
   อ. วยุรี สุวรรณอินทร์

ตอบปัญหา
ชิงทุนการศึกษา
รอบคัดเลือก
VDO ชุด
ท่องแดนพุทธภูมิ
วิสาขบูชา..ในฐานะ
วันสำคัญของโลก
ดร.พระมหาแอ๊ว
สุธัมมปาโล
อังคารที่  ๒๑ พค. ๔๕ เก็บเพชรใน
พระไตรปิฏก
อ.ธเนศ - อ.ธีรวัส
หนทางสู่
ความพ้นทุกข์
พระปิยะ ปิยะสโร
ตอบปัญหาธรรมะ
รับของที่ระลึก
ใครให้คุณเกิด
อ. วยุรี สุวรรณอินทร์
VDO ชุด
การปฏิสนธิ
อภิปรายเรื่อง..."การกำเนิด"
เปรียบเทียบ
ทางโลก / ทางธรรม
อ. บุษกร เมธางกูร และคณะ
พุธที่  ๒๒ พค. ๔๕ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
อ.ธเนศ - อ.ธีรวัส
สัมมาทิฏฐิ
พระปิยะ ปิยะสโร
เกมส์ธรรมะ
รับรางวัล
บรรยายสรุป
ปริจเฉทที่ ๑-๒-๖
อ. สง่า มาดี
multimedia ชุด
พระอภิธรรมในยุค IT
วิถีจิต กับ ภพภูมิ
อ. อัญชลี  สมโสภณ
พฤหัสบดีที่ ๒๓ พค. ๔๕ องค์แห่งการตรัสรู้
 อ.ธเนศ - อ.ธีรวัส
พุทธมรดกธรรม
พระอภิรักษ์  รักษ์ขิตโต
ตอบปัญหาธรรมะ
รับของที่ระลึก

      ปฏิจสมุปบาท
อ. อัญชลี สมโสภณ

VDO ชุด
เกิด - แก่ - เจ็บ - ตาย

              อริยสัจจ์ ๔
พม.วัฒนา จันทโชโต(ปธ.๙)
พม.ชลอ ปิยาจาโร (ปธ.๙)

ศุกร์ที่  ๒๔ พค. ๔๕ รู้ธรรมนำปฏิบัติ
อ.ธเนศ - อ.ธีรวัส
แผ่นดินธรรม
อ.สุนทร การบรรจง
เกมส์ธรรมะ
รับรางวัล
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
พระทอง ฐิตธัมโม
ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน
(รูป - นาม)
วิสุทธิ ๗
อ. เบ็ญจพร โอประเสริฐ
อ. ทวีพร พันธ์พานิช
เสาร์ที่  ๒๕ พค. ๔๕ ปรมัตถธรรม
อ.เวคิน  การเกศ
พุทธปณิธาน
อ.วศิน  อินทสระ
ตอบปัญหา
ชิงทุนการศึกษา
รอบชนะเลิศ
รับทุนการศึกษา
พร้อมโล่ห์ที่ระลึก
สมาธิต่างกับวิปัสสนา
ราวฟ้ากับดิน
อ. บุษกร เมธางกูร
ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน
(รูป - นาม)
พระนิพพาน : อนัตตาธรรม
อ. บุษกร เมธางกูร
อ. มาลี อาณากุล
อาทิตย์ที่  ๒๖ พค. ๔๕ ประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนา
อ.สนธิชัย

     ภัยพิบัติอันเกิดกับ
      พระพุทธศาสนา
พอ.(พิเศษ)สินอินทรักษ์

ปกิณกธรรม...จาก
นักศึกษาพระอภิธรรม
............................ปฏิบัติบูชา..............................
สวดมนต์ - ทำสมาธิ - ปฏิบัติวิปัสสนา - เวียนเทียน
แผ่เมตตา - พิธีปิด

       


ขอกราบขอบพระคุณ พระวิทยากรและท่านวิทยากรทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเพื่อการเผยแผ่ธรรมทานในครั้งนี้


   พระมหาวัฒนา  จันทโชโต (ปธ.๙)
 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ
   พระทอง   ฐิตธัมโม วัดศรีประวัติ
   พระมหาชลอ  ปิยาจาโร (ปธ.๙) วัดชนะสงคราม
   ดร. พระมหาแอ๊ว  สุธัมมปาโล สำนักสื่ออุปกรณ์การสอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว วัดมหาธาตุ ฯ
   พระปิยะ ปิยะสโร พระวิทยากรสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา
   พระอภิรักษ์  รักขิตโต ประธานมูลนิธิพุทธมรดก
   อ.สุนทร การบรรจง ผู้ดำเนินรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
   อ.เวคิน  การเกศ ผู้ดำเนินรายการอภิธรรมทางอากาศ
ผู้บรรยายประจำมูลนิธิพระยาและคุณหญิงระเบียบ
   อ.วศิน  อินทสระ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   อ.สนธิชัย  ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้ดำเนินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต
   พอ.(พิเศษ)สิน  อินทรักษ์ รองประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
(อดีตอนุสาสนาจารย์กองทัพบก)
   อ.ธเนศ  อุ่นศิริ ผู้ดำเนินรายการรู้ธรรมนำปฏิบัติ กรรมการบริหารพุทธธรรมสภา
   อ.ธีรวัส  บำเพ็ญบุญบารมี            ผู้ดำเนินรายการบำเพ็ญบุญบารมี  ประธานชมรมเวปพระพุทธศาสนา
   พระวิรุฬหผล (หลวงพ่อเสือ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามกอ
   อ.บุษกร เมธางกูร ประธานมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ และประธานจัดงาน ฯ