บรรณานุกรม

 

การศาสนา, กรม.  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง.  กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.

ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท  ปัทมะสุนทร).  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 1.  พระนคร : อำพลพิทยา, 2506.

                    .  คู่มือการศึกษา เจตสิกปรมัตถ์.  พระนคร : อำพลพิทยา, 2510.

คณะศิษย์.  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เล่มหนึ่ง.  พิมพ์เป็นอนุสรณ์เพื่อคารวะเนื่องในโอกาสท่านอาจารย์แนบ  มหานีรานนท์ มีอายุครบ 72 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2513 กรุงเทพมหานคร : ไทยเจริญการพิมพ์, 2513.

                    .  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เล่มสอง.  พิมพ์เป็นอนุสรณ์เพื่อคารวะเนื่องในโอกาสท่านอาจารย์แนบ  มหานีรานนท์ มีอายุครบ 76 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2517 กรุงเทพมหานคร : ไทยเจริญการพิมพ์, 2517.

ไชยณพล  อภิณัฐลีลา.  การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการพัฒนาภูมิปัญญาตามแนวพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ปริญญา อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ/.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

ไชยวัฒน์  กปิลกาญจน์.  กรรมฐานประจำวัน.  กรุงเทพมหานคร : พัฒนวิทย์การพิมพ์, 2530.

                    .  วิสุทธิมรรคและปรมัตถมัญชุสามหาฎีกา (ฉบับแปลภาษาไทย).  กรุงเทพมหานคร : สัมฤทธิ์กากรพิมพ์, 2525.

ชิน  วินายะ.  โยคีกับวิปัสสนา.  มปท, มปป.

ชำนาญ  กำปั่นทอง, พระ.  สัมภาษณ์.  27 กันยายน 2538.

ญาณโปนิกเถระ, พระ.  หัวใจกรรมฐาน.  แปลโดย ชาญ  สุวรรณวิภัช.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2534.

ณรงค์ศักดิ์  ฐิตญาโณ, พระมหา.  สัมภาษณ์.  4 เมษายน 2539.

เดือน  คำดี.  พุทธปรัชญา.  กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พรินติงเฮาส์, 2534.

เดวิด  วิสคอตต์.  คุมความรู้สึกฝึกใจให้สบาย.  แปลโดย พลวัต.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสารมวลชน จำกัด, 2532.

ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ), พระ.  วิปัสสนากรรมฐานภาคสอง.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พรินติงกรุฟ, 2532.

                    .  หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร :
เรือนแก้วการพิมพ์, 2538.

ธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พระ.  สากิจฉา  วิมุตติมรรค.  21 กันยายน 2538.

ธนิต  อยู่โพธิ์.  วิปัสสนานิยม.  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, 2518.

นงเยาว์  ชาญณรงค์.  การศึกษาเปรียบเทียบการทำสมาธิของพุทธศาสนาและทีเอ็ม. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

นวรัตน์  สุวรรณผ่อง.  การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ไทยกับงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดที่มีสำนักสมถวิปัสสนาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2524.

นารายัน  โกเอ็นกา.  ธรรมบรรยาย.  แปลโดย วิลเลียม  ฮาร์ท มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  มปท, 2537.

นิรมล  ทัพเวช.  การวิเคราะห์เชิงปรัชญา เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา).  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

แนบ  มหานีรานนท์.  วิปัสสนาภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2513.

                    .  ปาฐกถาวิสุทธิ.  กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2531.

นวลละออ  สุภาผล.  ทฤษฎีบุคลิกภาพ.  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527.

บัว  ญาณสัมปันโน, พระมหา.  ปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐาน.  มปท, มปป.

บุญชิต  สุดโปร่ง, พระมหา.  คุณสมบัติของพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

บุญมี  เมธางกูร และ วรรณสิทธิ์  ไวทยะเสวี.  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ์, 2530.

                    .  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 3.  พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2529.

                    .  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 4.  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2532.

                    .  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 6.  พิพม์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2530.

บุญมี  เมธางกูร และ สมพร  ศรีวราทิตย์.  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 9.  พิพม์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2530.

บุญมี  เมธางกูร,  สมาธิต่างกับวิปัสสนาเป็นฟ้ากับดิน.  กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ์, 2531.

ปกเกตุ  บุญภักดี, พระ.  การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อพระพุทธศาสนาของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐกับนักเรียนทหาร 3 เหล่าทัพ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

ประคุณสรกิจ (สุชาติ  ชิโนรโส), พระครู.  การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของสำนักวิเวกอาศรม.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537.

ปิ่น  มุทุกันต์.  ประมวลศัพท์ 6 ศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : สารมวลชนจำกัด,  2534.

ประเดิม  โกมโล, พระ.  คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก เล่ม 1.  มปท, 2521.

พิฆาต  เพชรอินทร์.  การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความตาย ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนาที่มีผลต่อพฤติกรรมของศาสนิกชนของทั้ง 2 ศาสนาในจังหวัดนครนายก.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

พิธูร  วิธุโร, ดร.พระมหา.  สัมภาษณ์. 27 กันยายน 2538.

เพ็ญแข  กิตติศักดิ์.  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา).  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

ภัททันตะ  อาสภเถระ, พระ.  วิปัสสนาทีปนีฎีกา.  กรุงเทพมหานคร : ไพศาลวิทยา, 2518.

ภาณุวัฒน์  ปิยสีโล, พระมหา.  สัมภาษณ์.  4 เมษายน 2539.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  “พระบรมราโชวาท” วารสารลานพิกุล.  (พฤศจิกายน 2537) : 36.

มนัส  ญาณวฑฺฒโน, พระ.  พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยานุสรณ์.  พระนคร : โรงพิมพ์สีไทย, 2510.

ราเชนทร์  สิงหเรศร์.  การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องการเกิดใหม่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์พระเวท.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2525

ราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระ.  พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พรินติงเฮาส์ จำกัด, 2525.

                    .  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532.

ระวี  ภาวิไล.  อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2536.

ลดา  แก้วกูร.  การศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทย : เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำนักหลวงพ่อวัดปากน้ำกับสำนักหลวงพ่อฤษีลิงดำ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ).  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.

เลียวนาร์ด เอ บุลเลน.  ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต.  แปลโดย พระประชา  ปสนฺนธมฺโม. 
พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2531.

วรรณสิทธิ์  ไวทยะเสวี.  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 8.  กรุงเทพมหานคร : พัฒนวิทย์การพิมพ์, 2530.

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.  สารานุกรมพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2529.

วริยา  ชินวรรโณ และคณะ.  รายงานการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย.  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

วันทัน  ธัมมรักขิตฺต, พระ.  สัมภาษณ์.  23 ธันวาคม 2538.

วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ถึงภาค 3.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535.

ศรีนวล  ศรีจินดาภรณ์.  การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความหลุดพ้นตามทรรศนะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายเซ็น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา).  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

ศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), พระ.  คู่มือการบำเพ็ญกรรมฐาน.  กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521.

                    .  จิตวิทยาในพระอภิธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2528.

ศุภลักษณ์  สุวรรณเครือ.  การศึกษามรรควิถีแห่งรักและเมตตาเพื่อรับใช้สังคมในทัศนะวิทยากรชาวพุทธ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.

สุชีนันท์  เมธรัตน์.  สัมภาษณ์.  1 กันยายน 2538.

สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 2535.

สุภาพรรณ  ณ บางช้าง.  ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.  กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2526.

สุวรรณา  สถาอานันท์, บรรณาธิการ.  คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

โสฬส  ศิริไสย์.  “โลกานุวัตรจากมุมมองทางวัฒนธรรม” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างพลังทางวัฒนธรรมแก่ครอบครัวในยุคโลกานุวัตร.  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสัมมหิดล, 2537.

แสวง  โชติปาโล, พระมหา.  อุเทศ-นิเทศ บาลีและอรรถกถาปัฏฐานแปล.  กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2518.

                    .  ประโยชน์ชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530.

                    .  สังคหะบาลี 9 ปริจเฉท.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

                    .  การสัมมนาวิปัสสนา ครั้งที่ 3.  ในงานเปิดเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี วัดศรีประวัติ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

                    .  การสัมมนาวิปัสสนา ครั้งที่ 4.  ในงานเปิดเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี วัดศรีประวัติ.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536.

                    .  ผู้เรียบเรียง.  พุทธวิทยาที่น่ารู้ เล่ม 3.  กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก จำกัด, 2538.

                    .  สัมภาษณ์.  8 กันยายน 2538.

สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ.  ธรรมบรรณาการ 39.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2539.

สำนักวิปัสสนาอ้อมน้อย.  ความรู้ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ฉัตรมงคลการพิมพ์, มปป.

หลวงพ่อเสือ.  เสรีธรรม.  กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ์, 2532.

อรทัย  ท้าวสัน.  “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบวัดอโศการามและวัดธรรมกาย”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

อัมภา  พิชิตการค้า, ผู้รวบรวม.  พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2537.

อุทัย  สินธุสาร.  สารานุกรมไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2516.

อำนวย  ฉันทโก, พระ.  สัมภาษณ์.  19 ธันวาคม 2538.

Back      Top